Karishma Shahi

Karishma Shahi

Nepal Nepal Bowler

Karishma Shahi

Full Name

Bowler

Playing Role

Photos

Photos are not available

Players