Nawaz Sher Lal Khan

Nawaz Sher Lal Khan

Bahrain Bahrain Under-19s

Muhammad Adil Haq Nawaz Sher Lal Khan

Full Name

Major Teams

Photos

Players